środa, 23 stycznia 2013

„ Znane i nieznane miejsca mojego regionu”

REGIONALNY KONKURS
PLASTYCZNO- LITERACKI
Znane i nieznane miejsca mojego regionu”

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku zaprasza wszystkich uczniów z pomorskiej krainy do udziału w Regionalnym Konkursie Plastyczno- Literackim „ Znane i nieznane miejsca mojego regionu” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. To już czwarta edycja naszego konkursu. Od tego roku poszerzamy formułę konkursu o prace literackie (wiersze, opowiadania) na temat piękna Małej Ojczyzny.
W trzeciej edycji naszego konkursu wzięło udział 643 uczniów z 61 szkół podstawowych i gimnazjów z naszego województwa. Komisja konkursowa przyznała 57 nagród (28 nagród i 29 wyróżnień) oraz nagrody specjalne ( Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego, Nagroda Prezydenta Miasta Słupska, Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku, Nagroda Prezesa Zarządu Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Słupsku.) Nagrodę Prezydenta Miasta Słupska otrzymała również nauczycielka, której najwięcej uczniów zostało laureatami konkursu.

Wystawa pokonkursowa pokazała nasz region z bardzo wielu stron: barwne zabytki, ciekawe architektonicznie domostwa, mosty, pomniki, piękne lasy, jeziora, wyjątkowe rośliny, pomniki przyrody itp. Mamy nadzieję, iż konkursu przyczyni się do zwiększenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży swoim regionem, wyzwoli poczucie przynależności i dumy z miejsca w którym mieszkają i żyją.
Regulamin konkursu
 1. Organizator:

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku
2. Cele konkursu:
  • kształtowanie tożsamości regionalnej,
  • rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych i literackich,
  • kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania miejsc znanych i mniej znanych, charakterystycznych dla naszego regionu.
  • promowanie dorobku kulturalnego i gospodarczego oraz walorów przyrodniczych i turystycznych swojej miejscowości,
  • rozbudzenie w dzieciach i młodzieży poczucia więzi i dumy z miejsc zamieszkania,
  • wyrabianie szacunku dla kultury i tradycji regionalnych,
3. Ogólna informacja o konkursie:
Konkurs adresowany jest do uczniów:
 • klas I-III szkoły podstawowej
 • klas IV-VI szkoły podstawowej
 • klas I-III gimnazjum

Oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub napisanie wiersza, opowiadania
na temat „ Znane i nieznane miejsca mojego regionu”.

4. Warunki uczestnictwa:
I. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane .
II. Prace plastyczne należy wykonać dowolną techniką w formacie A-3 i opisać na odwrocie
1. Imię i nazwisko ucznia, wiek
2. Nazwa i adres placówki
3. Imię i nazwisko nauczyciela ( instruktora) pod kierunkiem, którego praca została wykonana
4. Tytuł pracy
b) Prac prosimy nie oprawiać w passe-partout.
c) Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę.
d) Opiekunowie prawni uczestnika konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora dla celów związanych z organizowanym konkursem. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Terminy:
a) Termin składania prac upływa 31 marca 2013r. Prace prosimy dostarczyć do biblioteki w godz. 8.00- 14.30 lub przesłać na adres:
Biblioteka Szkolna
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4
ul. Leszczyńskiego 17
76-200 Słupsk
b) Organizatorzy powiadomią laureatów oraz ich opiekunów o wynikach konkursu i dokładnym terminie wernisażu oraz wręczeniu nagród w maju 2013r.
6. Praca komisji:
 1. Powołana zostanie Komisja Konkursowa, która przyzna nagrody i wyróżnienia.
 2. Prace plastyczne będą oceniane w kategoriach:
 • Uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej
 • Uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej
 • Uczniowie z klas I-III gimnazjum
 1. Prace plastyczne, które wpłyną na konkurs stają się własnością organizatorów
d) Prace literackie oceniane będą w kategoriach:
- wiersze - uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV- VI i uczniowie klas gimnazjalnych,
- opowiadania- uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV- VI i uczniowie klas gimnazjalnych
7. Informacje:
Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela:
Mariola Dudek tel. (059) 843-10-66 e-mail : biblioteka_ sp4@onet.pl
 1. Załącznik
- Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, opis pracy

Danuta Wyrwas – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku
Mariola Dudek – Koordynator Konkursu, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w SłupskuFormularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu – Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, ulica Leszczyńskiego 17, danych osobowych mojego dziecka zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów związanych z organizowaniem Regionalnego Konkursu Plastycznego „ Znane i nieznane miejsca mojego regionu”( Umieszczenie pracy dziecka na stronie internetowej szkoły, zaprezentowanie listy laureatów i powiadomienie wszystkich uczestników o wynikach konkursu, umieszczenie informacji w mediach lokalnych.)
………..…………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica, opiekuna)
Opis pracy plastycznej i literackiej
Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa

Nazwa i adres szkoły, placówki

Telefon, e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora

Tytuł pracy


………………………………………………………………………………………………
Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu – Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku, ulica Leszczyńskiego 17, danych osobowych mojego dziecka zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów związanych z organizowaniem Regionalnego Konkursu Plastycznego „ Znane i nieznane miejsca mojego regionu”( Umieszczenie pracy dziecka na stronie internetowej szkoły, zaprezentowanie listy laureatów i powiadomienie wszystkich uczestników o wynikach konkursu, umieszczenie informacji w mediach lokalnych.)
………..…………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica, opiekuna)
Opis pracy plastycznej i literackiej
Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa

Nazwa i adres szkoły, placówki

Telefon, e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora

Tytuł pracy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz